Een unieke cultuur met
eeuwenoude tradities

Gezellige dorpjes en
een subtropisch klimaat

Mooie stranden en kristalhelder zeewater

Ongerepte natuur en magische
‘sculptured’ bergen

Heerlijk authentiek
"Sardijns" eten

Algemene Voorwaarden

Als u een reservering bij Go-Enjoy Sardinia maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Go-Enjoy Sardinia. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de reservering te maken. Daarnaast gaat Go-Enjoy Sardinia ervan uit dat u de reisinformatie op de website hebt gelezen.

Artikel 1 Algemene bepalingen
1. In deze voorwaarden wordt verstaan tenzij anders in het artikel vermeld onder:
Reisagent: hierna te noemen Go-Enjoy Sardinia. Go-Enjoy Sardinia adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/ of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Reiziger: (hierna te noemen u)
a. de opdrachtgever (aanmelder),
of b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.
Opdracht: de overeenkomst tussen u en Go-Enjoy Sardinia, waarbij Go-Enjoy Sardinia zich tegenover u verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen
2. Go-Enjoy Sardinia is een dienstverlener op het gebied van reizen. Zij kan informeren, adviseren en/of reserveringen maken. Go-Enjoy Sardinia verleent deze diensten in uw opdracht. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Go-Enjoy Sardinia.
3. Go-Enjoy Sardinia kan reserveringen voor u maken. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Go-Enjoy Sardinia is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Zij kan een reservering maken voor bijvoorbeeld hotelkamers, een appartement of een excursie.
4. U heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in uw opdracht gemaakte reservering waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
5. Go-Enjoy Sardinia is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde dienst. Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (bijvoorbeeld het hotel) van toepassing. Go-Enjoy Sardinia is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende dienst, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
6. Go-Enjoy Sardinia kan, voor het verlenen van haar dienst, een bedrag in rekening brengen als zij de hoogte hiervan van tevoren aan u bekend maakt.

Artikel 1: Reserveren en boeken
Via het boekingsformulier op de website kunt u eenvoudig een reserveringsaanvraag indienen.
Zodra het ingevulde boekingsformulier door Go-Enjoy Sardinia is ontvangen en de door u gewenste accommodatie of excursie, gedurende de gevraagde periode, vrij blijkt te zijn, wordt deze voor u geboekt.
U ontvangt dan een bevestiging van de boeking per mail, met daarbij de factuur en de betaalinformatie.

Artikel 2: Betalingen
De aanbetaling bedraagt:
* 30% van de kosten voor de accommodatie

De aanbetaling dient per omgaande te worden betaald en in elk geval binnen 5 dagen na de reservering op de bankrekening van Go-Enjoy Sardinia te zijn gestort.
Indien dit niet het geval is, is Go-Enjoy Sardinia gemachtigd om de boeking te annuleren.
U bent in ieder geval verplicht om de inmiddels door Go-Enjoy Sardinia gemaakte kosten (waaronder de aanbetaling van de accommodatie) te betalen.
De resterende reissom mag tegelijkertijd worden betaald, maar moet ten minste 6 weken voor aanvang van de reis op de bankrekening van Go-Enjoy Sardinia zijn gestort.
Let op: Bij een boeking minder dan 6 weken voor vertrek dient de volledige reissom per direct te worden voldaan.
Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim. Go-Enjoy Sardinia zal u sommeren tot betaling binnen 7 dagen van het openstaande bedrag. Als betaling na sommatie uitblijft wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. In geval van annulering zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Zodra de volledige reissom betaald is, zal zo spoedig mogelijk, informatie per mail worden opgestuurd. U ontvangt dan ons uitgebreide Vakantiemagazine (incl. routebeschrijving naar de accommodatie of een ontmoetingsplaats), contactinformatie en de voucher voor accommodatie.
De reiziger die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat (de hoofdreiziger) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reiziger(s) is(zijn) voor zijn(hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 3: De huurperiode (accommodaties)
In het midden- en laagseizoen geldt vaak een minimale huurperiode van 3 nachten. In de maanden juli en augustus geldt voor de meeste accommodaties een minimale huur van 1 week. Dit staat altijd duidelijk bij de betreffende accommodatie aangegeven. In het hoogseizoen kan het zijn dat er voor bepaalde accommodaties vaste aankomst- en vertrekdagen worden vastgesteld. Indien dit het geval is wordt dit aangegeven bij de betreffende accommodaties. Bij een huurperiode met daarin halve weken (extra of minder dagen dan een hele week), wordt de prijs berekend naar het aantal overnachtingen in die betreffende periode. U betaalt dus alleen voor de nachten die u boekt. Als 1 week wordt gerekend 7 overnachtingen en 8 dagen.
Op de aankomst dag kan de accommodatie, in de meeste gevallen, na 16:00 uur worden betrokken en de accommodatie dient op de laatste dag vóór 10:00 uur verlaten te worden. Specifieke informatie hierover kunt u bij elke accommodatie vinden onder het kopje “Belangrijke informatie”.

Artikel 4: Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Go-Enjoy Sardinia bekend waren ten tijde van publicatie ervan.
3. De gepubliceerde reissom is altijd exclusief reiskosten, zoals een vliegticket etc.

Artikel 5: Annuleringskosten 
Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, dan zijn de volgende annuleringskosten aan Go-Enjoy Sardinia verschuldigd:
* Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
* Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
* Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 90% van de reissom.
* Bij annulering vanaf de 14e dag: de volledige reissom.
Een annulering wordt alleen op werkdagen in behandeling genomen. Annulering buiten kantooruren worden geacht te zijn binnengekomen op de eerstvolgende werkdag. Go-Enjoy Sardinia dient per email info@go-enjoysardinia.eu op de hoogte te worden gebracht van een annulering.
Wij raden iedereen aan om altijd een annulering- en reisverzekering af te sluiten. U dient hiervoor zelf zorg te dragen.

Artikel 6: In de plaats stelling
Tot 7 dagen voor aanvang van de reis kan de reiziger zich in principe laten vervangen door een ander. Hij kan zijn rechten en plichten uit de overeenkomst overdragen aan een derde. Go-Enjoy Sardinia zal zo’n in de plaats stelling aanvaarden, mits de betreffende dienstverlener(s) akkoord gaat(gaan).
Heeft u bij boeking gebruikgemaakt van een zgn. vroegboekkorting, dan is in de plaats stelling niet mogelijk. Deze vroegboekkorting is namelijk persoonlijk en komt dan te vervallen.
Go-Enjoy Sardinia brengt € 35,00 per wijziging in rekening. De reiziger en zijn vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de oorspronkelijke deelnemer en voor de bijkomende kosten.

Artikel 7: Reis- en Annuleringsverzekering
Wij benadrukken dat het van groot belang is om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
U bent hier zelf verantwoordelijk voor. In het geval van nood kunt u natuurlijk altijd bij Go-Enjoy Sardinia terecht. Wij kunnen voor u optreden als tolk en u naar de juiste hulpposten verwijzen.

Artikel 8: Opzegging reisagent
1. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Go-Enjoy Sardinia niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten.
2. Onvoorziene omstandigheden of overmacht.
Het kan voorkomen dat de dienstverlener(s) uw boeking door onvoorziene omstandigheden of overmacht dient te annuleren. Indien dit het geval is wordt u hiervan op de hoogte gesteld met daarbij de reden van annulering. Go-Enjoy Sardinia zal u in dit geval, in overleg met de dienstverlener(s), indien mogelijk, een gelijkwaardige of meerwaardige andere accommodatie aanbieden. Indien wij u geen passend alternatief kunnen bieden of indien u niet akkoord gaat met het geboden alternatief, zal het volledige reeds betaalde bedrag voor de accommodatie worden teruggestort.

Artikel 9: Klachten / ontevredenheid / vergeten voorwerpen
Wanneer u tijdens het verblijf een klacht heeft over de accommodatie, vragen wij u direct contact op te nemen met de dienstverlener(s). (b.v. de receptie of eigenaar van de accommodatie). Kunt u het niet naar tevredenheid samen oplossen? Neem dan contact met ons op en wij zullen ons uiterste best doen om hierin te bemiddelen.
Go-Enjoy Sardinia is als reisagent (doorverkoper) niet aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
Voorwerpen die zijn achtergebleven in een accommodatie kunnen worden opgestuurd. Hiervoor worden verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Go-Enjoy Sardinia neemt bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer.
2. Go-Enjoy Sardinia aanvaard geen aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis, evenzo is Go-Enjoy Sardinia niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers.
De hoofdreiziger is aansprakelijk voor alle andere medereizigers die op de reisovereenkomst staan. Go-Enjoy Sardinia is niet aansprakelijk voor schade, verlies of vernieling, hiervoor zal steeds de hoofdreiziger aansprakelijk zijn.
3. Go-Enjoy Sardinia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
4. Indien Go-Enjoy Sardinia zelf toerekenbaar te kort schiet en u of een medereiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot) is de aansprakelijkheid van Go-Enjoy Sardinia beperkt tot maximaal eenmaal de waarde van de door Go-Enjoy Sardinia gefactureerde diensten.
5. Go-Enjoy Sardinia sluit aansprakelijkheid uit voor schade waartegen u bent verzekerd of u zich had kunnen verzekeren (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die u lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daaronder begrepen valt ook schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen.
6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van Go-Enjoy Sardinia

Artikel 11: Website informatie
Wij doen ons uiterste best de website duidelijk, actueel en juist te houden. Onjuistheden in de informatie, gegevens, kalenders of prijzen kunnen ons nooit ergens toe verplichten.
Gegevens op de website kunnen zonder waarschuwing gewijzigd worden, ook kan geen garantie worden geboden op het ononderbroken functioneren van de site.
Go-Enjoy Sardinia aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of het tijdelijk niet kunnen bereiken van onze website.

Artikel 12: Privacy
Go-Enjoy Sardinia gebruikt de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk en deze zullen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Uw gegevens worden vastgelegd in een klantenbestand om reis reserveringen te maken, accommodatiehouders ter plaatse te informeren door middel van deelnemerslijsten en om u in de toekomst betere service te verlenen.
U kunt er alles over lezen in onze Privacyverklaring

Artikel 13: Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Go-Enjoy Sardinia heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van door Go-Enjoy Sardinia gemaakte incassokosten.
Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. Go-Enjoy Sardinia kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14: Geschillen
De reiziger heeft kennisgenomen van deze voorwaarden en verklaart met deze voorwaarden akkoord te gaan. In alle gevallen, waarin een geschil zich voordoet, zullen partijen zich inzetten om dit naar redelijkheid en billijkheid gezamenlijk op te lossen.

 

Juli 2018